Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Pilczynie

 z dnia 26.03.2021 r. 

w sprawie

zajęć w przedszkolu prowadzonych w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021

 

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zarządza się, co następuje:

 

  1. W okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021 w placówce, zawieszone zajęcia są realizowane w miarę możliwości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  2. Dyrektor szkoły organizuje zajęcia w przedszkolu na wniosek rodziców, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e) wykonują działania ratownicze, f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny 2.Rodzic, należący do jednej/kilku  z wymienionych w §2 ust1 i 2 niniejszego Zarządzenia składa wniosek o uczestnictwo dziecka/dzieci w zajęciach opiekuńczych bezpośrednio w placówce.

  1. Zajęcia opiekuńcze dla w/w dzieci będą prowadzone w godzinach 7.00 -16.00 z zachowaniem dotychczas obowiązujących procedur w zakresie bezpieczeństwa dzieci i reżimu sanitarnego.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 26.03.2021 r.

 

 

                                                                               Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                    Beata Paziewska