DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Raporty o stanie dostępności 

 

Wstęp: 

Zespół Szkół w Starym Pilczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej: www.pilczyn.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Deklaracją wykonawczą Komisji (UE)2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Starym Pilczyniehttp://www.pilczyn.pl/ 

 

Data publikacji i aktualizacji: 

 1. Data publikacji strony internetowej: 06. 06. 2016r. 
 1. Strona aktualizowana jest na bieżąco. 

 

Status pod względem zgodności z ustawą: 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest: częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej: 

 

 1. niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 
 2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 3. dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi 
 4. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności 
 5. część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo 
 6. część treści może być prezentowana w formie skanów.  

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej: 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 25.03.2021r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół w Starym Pilczynie. 

 

Kontakt i informacje zwrotne: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Paziewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Pilczynie 

Zespół Szkół w Starym Pilczynie 

Stary Pilczyn 36, 08-450 Łaskarzew 

Numer telefonu: 25 684 52 48 

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

 

Informacje na temat procedury odwoławczej: 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: 

https://www.rpo.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna: 

 1. Do budynku szkoły prowadza dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od strony południowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Drugie wejście od strony parkingu dla pracowników szkoły, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 1. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 
 1. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. 
 1. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). 
 1. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
 1. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 1. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.